10 เมษายน 2563

ดูบทความเทศบาลนครเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่ 11 - 21 ก.พ. 63

เทศบาลนครเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่ 11 - 21 ก.พ. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักการศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไปจะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 4 อัตรา

- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

2. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครฯ ยื่นเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการศึกษา การท่องเที่ยวและการกีฬา นครเชียงราย อาคารพญาเม็งราย เทศบาลนครเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ (มีค่าธรรมเนียมในการสมัครตำแหน่งละ 100 บาท)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

07 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 271 ครั้ง

Engine by shopup.com