10 เมษายน 2563

ดูบทความเทศบาลเมืองบางแก้ว รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 90 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ก.พ. 63

เทศบาลเมืองบางแก้ว รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 90 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ก.พ. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองบางแก้ว เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 23 ตำแหน่ง 56 อัตรา ดังนี้

สำนักปลัดเทศบาล

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 5 อัตรา

6. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 4 อัตรา

7. ตำแหน่ง พนักงานวิทยุ จำนวน 1 อัตรา

 

กองคลัง

8. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

9. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

 

กองช่าง

10. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา

11. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา

12. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา

13. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา

14. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

15. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา

16. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 5 อัตรา

17. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่งอจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

18. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

19. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

20. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

21. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 4 อัตรา

22. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

23. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา

24. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกปฐมวัย/อนุบาล จำนวน 1 อัตรา

25. ตำแหน่ง คนครัว จำนวน 1 อัตรา

 

กองสวัสดิการสังคม

26. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

27. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา

28. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 34 อัตรา ดังนี้

สำนักปลัดเทศบาล

1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 3 อัตรา

 

กองช่าง

3. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 11 อัตรา

5. ตำแหน่ง คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 5 อัตรา

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

7. ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 3 อัตรา

8. ตำแหน่ง คนครัว จำนวน 1 อัตรา

 

กองสวัสดิการสังคม

9. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบางแก้ว ถนนบัวนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. (โปรดแต่งกายสุภาพ)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

10 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 373 ครั้ง

Engine by shopup.com