22 กันยายน 2563

ดูบทความสำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัครเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 10 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 26 ก.พ. - 18 มี.ค. 63

สำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัครเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 10 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 26 ก.พ. - 18 มี.ค. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

1. สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
2. สาขาวิชานิติศาสตร์
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
4. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
5. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์
7. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
8. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
9. สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ

 

2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

1. สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
3. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
4. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
5. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
6. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
7. สาขาวิชาการจัดการ
8. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
9. สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ
10. สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา

 

3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถยื่นสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้น วันที่ 18 มีนาคม 2563 ระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ https://oja.thaijobjob.com หรือ http://www.oja.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบเข้าราชการ" เปิดทำการ เวลา 16.30 น.

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

13 มีนาคม 2563

ผู้ชม 481 ครั้ง

Engine by shopup.com