02 มิถุนายน 2563

ดูบทความม.มหาสารคาม  ออกประกาศผ่อนปรนชั่วคราว ให้นิสิตเตรียมจบการศึกษาใช้ห้องปฏิบัติการ ทดลอง เพื่องานวิจัยที่สมบูรณ์

ม.มหาสารคาม  ออกประกาศผ่อนปรนชั่วคราว ให้นิสิตเตรียมจบการศึกษาใช้ห้องปฏิบัติการ ทดลอง เพื่องานวิจัยที่สมบูรณ์

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส) ออกประกาศเรื่องการผ่อนปรนชั่วคราวให้นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายและระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเข้าดําเนินการในห้องปฏิบัติการเพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ก่อนจบการศึกษา

 

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กล่าวว่า   มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ตระหนักถึงความกังวล ความเดือดร้อนของนิสิตทุกระดับที่ไม่สามารถ ดําเนินการเรียน การวิจัย การทดลอง และปฏิบัติการต่างๆ ได้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ดังนั้นเพื่อให้นิสิตสามารถสําเร็จตามแผนการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงผ่อนปรนชั่วคราวให้นิสิตสามารถมาปฏิบัติงานวิจัย การทดลอง และปฏิบัติการต่างๆ ได้  จึงได้ออกประกาศฉบับที่ 8 ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ถือปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัดดังนี้

 

 

 

 

1. ให้นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่ต้องดําเนินโครงงานวิจัยที่ประกอบการจบการศึกษา หรือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ให้สามารถมา ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 18.00 น. ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ถึง 12 มิถุนายน 2563

 

 

 2. ให้นิสิตทําแผนการใช้ห้องปฏิบัติการร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยแผนการใช้ห้องปฏิบัติการต้องสอดคล้องกับแผนโครงการวิจัย การทดลองของนิสิต และให้หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย และสถาบัน เป็นผู้อนุมัติแผนการใช้ห้องปฏิบัติการ

 

 

 

 3. ให้คณะ หน่วยงานออกแบบมาตรการการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการของนิสิตให้สอดคล้องตามประกาศ ฉบับที่ 2 ที่ต้องดําเนินการใส่หน้ากาก วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ทุกครั้งก่อนเข้าออกตึกของคณะ และต้องดําเนินการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ด้วย

 

 

 

 ทั้งนี้  เนื่องจากยังคงมีรายงานการติดเชื้อโรค COVID-19 ในพื้นที่ ต่าง ๆ ของประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงจําเป็นต้องคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวและให้สอดคล้องกับมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ และสอดคล้องตามแนวทางและนโยบายของประเทศ ต่อไป

 

 

 

 

19 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 56 ครั้ง

Engine by shopup.com