02 มิถุนายน 2563

ดูบทความมทร.สุวรรณภูมิ เตรียมผลิตกำลังคน สนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มทร.สุวรรณภูมิ เตรียมผลิตกำลังคน สนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมกำลังพลให้ดำเนินการตามภารกิจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จึงจัดทำหลักสูตรขึ้น

ผศ.ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อเตรียมผลิตกำลังพลให้ตอบสนองและสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทางคณะจึงได้จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทขึ้น 2 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร โดยมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตในฐานะวิศวกร ที่สอดคล้องให้ตรงต่อความต้องการกับมาตรฐานของสภาวิชาชีพและความต้องการของประเทศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเป็นผู้นำ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีสามารถพึ่งตนเองด้านเทคโนโลยี มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น

 

 

 

19 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 63 ครั้ง

Engine by shopup.com