02 มิถุนายน 2563

ดูบทความ"มรส. ส่งต่อองความรู้สู่ผู้นําเด็กและเยาวชน ร่วมป้องกัน COVID-19"

"มรส. ส่งต่อองความรู้สู่ผู้นําเด็กและเยาวชน ร่วมป้องกัน COVID-19"

 

 

 

 

วันนี้(15 พ.ค.63)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการ สภาเด็กฯ ไม่ทิ้งกัน สิ่งของส่งใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ เพื่อร่วมกันจัดทําอุปกรณ์ป้องกันการระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะส่งมอบให้กับผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 

 ผศ.ดร.วัดนนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยยินดีต้อนรับและพร้อมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนคณะครูอาจารย์ ผู้นําเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โครงการที่จัดขึ้นในวันนี้ถือเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางของแคมเปญ SRU Sharing โดยการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแบ่งปัน ร่วมภาคภูมิใจ” โดยการจัดทําอุปกรณ์ป้องกันตัว คือ การจัดทําสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ รวมทั้งการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อการอยู่ดีมีสุขของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของตนเอง ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งในวันนี้นับเป็นโอกาสดีที่เด็กและเยาวชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะได้มีโอกาสเรียนรู้ และจะได้นําความรู้หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป

 

 

 ด้าน นางสาวสโรชา รอดอินทร์ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในนามผู้รับผิดชอบโครงการ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการป้องกันและวิธีปฏิบัติตัว เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ดำเนินการจัดโครงการ สภาเด็กฯ ไม่ทิ้งกัน ส่งของส่งใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ เพื่อร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมสร้างสรรค์จัดทําอุปกรณ์ป้องกันตัว เช่น ทําหน้ากากผ้า หน้ากากเฟสซิว เจลล้างมือ เจล แอลกอฮอล์ล้างมือ หรืออื่นๆ และกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งจะมีการลงพื้นที่ดูแลส่งมอบอุปกรณ์แก่ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยโครงการนี้มีผู้นําเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 50 คน

 

 

 

 

 ในการผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ ในครั้งนี้มีอาจารย์และบุคลากร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้านการผลิต ซึ่งถือเป็นการบริการวิชาการให้กับสังคมและชุมชนที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับบริการผลิตเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สนใจติดต่อ 077-913-332

 

 

 

19 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 53 ครั้ง

Engine by shopup.com