27 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม รับพนักงานจ้าง จำนวน 47 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม รับพนักงานจ้าง จำนวน 47 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 อัตรา
3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา
4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 4 อัตรา
5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 4 อัตรา
9. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
12. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา
13. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
14. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 3 อัตรา

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

- โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม จำนวน 1 อัตรา

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 3 อัตรา แยกเป็น

1. โรงเรียนโคกก่อพิทยา จำนวน 2 อัตรา
2. โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การณ์บริหารส่วนจัหวัดมหาสารคาม ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4372-1969 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

02 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 1116 ครั้ง

Engine by shopup.com