11 สิงหาคม 2563

ดูบทความมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา อบรมหลักสูตร “ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากผงชงเครื่องดื่ม” มุ่งเตรียมความพร้อมกำลังแรงงาน เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ แก่ประชาชน

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา อบรมหลักสูตร “ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากผงชงเครื่องดื่ม” มุ่งเตรียมความพร้อมกำลังแรงงาน เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ แก่ประชาชน

หมวดหมู่: แรงงาน

 

 

 

 

 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทักษิณ และบริษัทบริษัท เอส แอล อินดัสทรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กําลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ (รุ่นที่ 2) หลักสูตร “ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากผงชงเครื่องดื่ม” ในระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ว่างงานได้มีทักษะความรู้ด้านการประกอบอาชีพและสามารถนําไปประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป  โดยมีคุณวราภรณ์ เพชรแก้ว นักวิชาการ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์  รองอธิการบดี  ฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา  เป็นประธานเปิดการอบรม

 

 

 

 กิจกรรมการอบมรมกำหนด 2 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 21กรกฎาคม 2563

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทําชีสเค้กชาไทย การเตรียมวัสดุอุปกรณ์การทําชีสเค้กชาไทย แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “วิธีการทําชีสเค้กชาไทย”  และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทําไดฟุกุโกโก้ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์การทําไดฟุกุโกโก้  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “วิธีการทําไดฟุกุโกโก้” โดยวิทยากร คุณวราภรณ์ เพชรแก้ว

 

 

 

 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทําพุดดิ้งวิปปิ้งครีมผลไม้รวม การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์การทําพุดดิ้งวิปปิ้งครีมผลไม้รวม แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “วิธีการทําพุดดิ้งวิปปิ้งครีมผลไม้รวม” โดยวิทยากร คุณเสาวนีย์ เนียมรัตน์ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ ฝึกปฏิบัติการใช้สื่อออนไลน์ในการขายสินค้า การบริหารจัดการกลุ่มด้านการตลาด การเงิน การบัญชีเบื้องต้น และการออกแบบการบรรจุภัณฑ์ โดยวิทยากร ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน และวิทยากรกระบวนการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

 

 

24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 62 ครั้ง

Engine by shopup.com