11 สิงหาคม 2563

ดูบทความสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานหัตถกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นที่สูง

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานหัตถกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นที่สูง

 

 

 

 

ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร สิ่งทอและเครื่องประดับ  หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรการออกแบบสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานหัตถกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นที่สูง ผลิตภัณฑ์ชาติพันธุ์ดาราอั้ง” ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านนอแล ต.ม่อนปิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 โดยโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานหัตถกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นที่สูง ผลิตภัณฑ์ชาติพันธุ์ดาราอั้ง” อยู่ภายใต้โครงการผลักดันผลงานวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการหลวง ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา มีวัตถุประสงค์เพี่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานหัตถกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นที่สูง แลกเปลี่ยนเรียนรู้อัตลักษณ์ตามภูมิสังคมเพื่อกำหนดทิศทางการออกแบบตลอดจนแนวทางการทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของชาติพันธุ์ดาราอั้ง  ทั้งนี้คณะทำงานได้นำองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยและค้นคว้าทางวิชาการ ไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการดำรงชีวิต แก้ไขปัญหาพัฒนาชุมชน ในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์นันท์นภัส ไชยสวัสดิ์ ครูประจำศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเวียง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในการถอดองค์ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของลายผ้าชาติพันธุ์ดาราอั้งอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

29 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 51 ครั้ง

Engine by shopup.com