11 สิงหาคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานที่ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จำนวน 10 อัตรา

1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

2. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)

3. อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี

4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และไม่มีโรคประจำตัว

5. มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

6. สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาได้

7. มีความรู้ ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

- ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ฯลฯ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วัที่ 23 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร หรือดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และทาง Web site ที่ www.cpa.go.th

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

30 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 119 ครั้ง

Engine by shopup.com