11 สิงหาคม 2563

ดูบทความมรส.จัดกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน

มรส.จัดกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน

 

 

 

 

วันนี้(28 ก.ค.63) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีพิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ ณ ลานหน้าประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 

 ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ มรส. กล่าวว่า ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ล้วนสำนึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ้าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายสาขาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน ดร.พลกฤต กล่าว

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากรและนักศึกษากว่า 1,800 คน ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ชุมชนขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

30 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 40 ครั้ง

Engine by shopup.com