27 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 4 อัตรา

2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์(วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป) จำนวน 1 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2298-5880-7 ต่อ 2222, 2104, 2105 และ 2106 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม ถึงวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 16.30 น.

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

20 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 678 ครั้ง

Engine by shopup.com