21 มกราคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 21 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 21 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

 

 

 

 

 

 

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2ด/2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง ช่างเทคินค จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

8. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา

9. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

10. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

11. ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา

12. ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา

13. ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา

14. ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา

15. ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา

16. ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

17. ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

18. ตำแหน่ง วิศซกร (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึงวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 รับสมัครวันจันทร์ - วันศุกร์ ภาคเช้า เวลา 08.30 - 11.30 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครใบสมัครสอบ และเอกสารดการสมัครสอบด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบอัตราละ 1520 บาท ทุกตำแหน่ง

1. มจพ.กรุงเทพมหานคร

2. มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

3. มจพ.วิทยาเขตระยอง

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

09 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 1000 ครั้ง

Engine by shopup.com