21 มกราคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้     จำนวน 1 อัตรา

2. จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสารชมวิว)     จำนวน 4 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสมัครสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.hrdi.or.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. หรือส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครงานทางไปรษณีย์ถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ในกรณีส่งใบสมัครและเอกสารทางไปรษณีย์ ให้ส่งถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น. (ไม่นับตามวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงทะเบียน) สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0-5332-8496-8 ต่อ 1115

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

17 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 379 ครั้ง

Engine by shopup.com