18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถาบัน จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถาบัน จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท สังกัดกองงานแผน สำนักงานอธิการบดี     จำนวน  2  อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     จำนวน  2  อัตรา

5. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะนิติศาสตร์    จำนวน  4  อัตรา

6. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะจัดการการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงานที่ศูนย์นอกที่ตั้งจังหวัดภูเก็ต)    จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ     จำนวน  1  อัตรา

8. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองคลังและพัสดุ     จำนวน  1  อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://personnel.nida.ac.th/  สมัครสายสนับสนุน/สมัครออนไลน์ที่นี่ ติดต่อสอบถามได้ที่ Line : @810zqvao หรือ E-mail : job.nida.ac.th ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 5
มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

05 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 879 ครั้ง

Engine by shopup.com