27 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 14 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 14 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

คณะครุศาสตร์

1. ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาพลศึกษา     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ     จำนวน  1  อัตรา

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา     จำนวน  2  อัตรา

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาภาษาจีน     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาดนตรี     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา     จำนวน  1  อัตรา

 

คณะวิทยาการจัดการ

1. ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาการบัญชี     จำนวน  1  อัตรา

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์     จำนวน  1  อัตรา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

1. ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาการบัญชี     จำนวน  1  อัตรา

 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำกลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน     จำนวน  1  อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง และผู้สมัครสอบสามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนสมัครสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ที่เว็บไซต์ https://e-par.kpru.ac.th/CEAS/ 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

18 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 205 ครั้ง

Engine by shopup.com