25 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมบรรยายพิเศษ “เตรียมความพร้อมสู่ชุมชน เตรียมคนพร้อมสูงวัย”

บุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมบรรยายพิเศษ “เตรียมความพร้อมสู่ชุมชน เตรียมคนพร้อมสูงวัย”

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “เตรียมความพร้อมสู่ชุมชน เตรียมคนพร้อมสูงวัย” จัดโดยกิจกรรมผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับการบรรยายดังกล่าวฯ เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการวิทยากร (ครู ก.) เพื่อเตรียมควมพร้อมสู่วัยสูงอายุ ให้แก่คนทุกวัยในชุมชนระดับภาค รุ่นที่ 2 (ภาคเหนือ) โดยบุคลกรของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติบรรยายและฝึกปฏิบัติประเด็นการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม ก่อนจะเป็นผู้สูงอายุ ต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุและสนับสนุนให้เกิดกลไกสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้สังคมไทยเตรียมความพร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เครือข่ายที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดในภาคเหนือ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) กว่า 50 คน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

19 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 50 ครั้ง

Engine by shopup.com