25 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความประกาศกรมการจัดหางาน "คนต่างด้าวตามมติครม.วันที่ 26 ม.ค. 64 ให้ใช้ แบบ บต.48 และแบบ บต.49"

ประกาศกรมการจัดหางาน "คนต่างด้าวตามมติครม.วันที่ 26 ม.ค. 64 ให้ใช้ แบบ บต.48 และแบบ บต.49"

หมวดหมู่: แรงงาน

 


“ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ประกาศ เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติครม. วันที่ 26 ม.ค. 64 และกลุ่มผู้ต้องกักซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อรอการส่งกลับ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. นี้ เป็นต้นไป

 

 

 

 

 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 และ เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งเป็นผู้ต้องกักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อรอการส่งกลับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ดังนี้

1).ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง “กำหนดแบบคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564” โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดแบบคำขออนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ให้เป็นไปตามแบบ บต. 48

ทั้งนี้ นายจ้างและคนต่างด้าว จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดของประกาศกระทรวงแรงงาน จากนั้นนายจ้างที่ประสงค์จะรับคนต่างด้าวทำงาน ต้องยื่นคำขอดังกล่าว ต่อนายทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ e-workpermit.doe.go.th 

2).ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง “กำหนดแบบคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งเป็นผู้ต้องกักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อรอการส่งกลับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564” โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดแบบคำขออนุญาตทำงาน ของผู้ต้องกัก ซึ่งเป็นคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการอนุญาตสิ้นสุดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือสิทธิที่จะทำได้ และได้ดำเนินคดีเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังถูกกักตัวอยู่ในสถานกักตัว ก่อนวันที่ 26 มกราคม 2564 เพื่อรอการส่งกลับ ให้เป็นไปตามแบบ บต. 49

ทั้งนี้ นายจ้างที่ประสงค์จะรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ต้องกักทำงาน จะต้องยื่นคำขอดังกล่าว ต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของนายจ้าง

“กรมการจัดหางาน ได้กำชับหน่วยงานในสังกัด ในการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ แก่แรงงานต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ใช้บริการ และติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวในตอนท้าย

นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่ไลน์ @Service_Workpermit หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแนะนำวิธีการดำเนินการ

 

 

 

19 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 43 ครั้ง

Engine by shopup.com