25 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครพนักงาน จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครพนักงาน จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารงานบุคคล     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งหัวหน้าส่วนพัฒนาบุคลการ     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการเงิน     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่งนักบัญชีและการเงิน 3 - 6     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 3 - 6     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่งนิติกร 3 - 4     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่งนักวิชาการ SMEs 3     จำนวน  1  อัตรา

8. ตำแหน่งนักวิชาการ SMEs 4     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

1. สมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://61.91.223.35/hr/job/  ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครนำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.1 (ที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร) มายื่นในวันสอบข้อเขียนด้วย

2. สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

ส่งเอกสารมายัง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)

เลขที่ 21 อาคาร TST ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (ภายในเวลา 16.30 น.)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

22 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 93 ครั้ง

Engine by shopup.com