27 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความมรส. จับมือเครือข่ายหวังพัฒนาแกนนำเยาวชนให้มีบทบาทการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถาบันและท้องถิ่น

มรส. จับมือเครือข่ายหวังพัฒนาแกนนำเยาวชนให้มีบทบาทการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถาบันและท้องถิ่น

 

 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากผศ.ดร.วัฒนา รักษาพรหม รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำเยาวชน Suratthani Youth Camp For Leaders ซึ่งมี ดร.ปรเมษฐ์ จินา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รวมทั้งเครือข่ายเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เช่น สำนักงานคุมประพฤติสุราษฎร์ธานี แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงาน ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ.สุราษฎร์ธานี ชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า จ.สุราษฎร์ธานี และโรงแรมไดมอนด์พลาซา สุราษฎร์ธานี

 

 

ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด ได้กล่าวถึง นโยบาย ทิศทาง และแนวทางการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีขาว และพร้อมทั้งมอบป้ายรณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่แก่อาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ ภายใต้การดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งต่อบุคคล ครอบครัว สังคมโดยส่วนรวม โดยเฉพาะความห่วงใยต่อเยาวชนในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ อีกทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่อาจแพร่กระจายสู่สถาบัน เพื่อป้องกันปัญหาที่มีแนวโน้มจะแพร่ขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นจึงได้วางแผนการดำเนินงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ... โดยมอบหมายให้ อาจารย์อนุรัตน์ แพนสกุล ที่ปรึกษาชมรม ร่วมวางแผน การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นการวางแผนความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ

 

 

นอกจากนี้ ได้ดำเนินการลงนามความร่วมมือ และขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 20-21 ก.พ.2564 ณ ขนอมซันไรส์บีชแอนด์รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ชมรมทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัย ฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และทีมงาน วิทยากรความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจและหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยเฉพาะการพัฒนาแกนนำเยาวชนให้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ มุ่งเน้นการดำเนินงานในลักษณะของการเฝ้าระวัง การป้องกัน ดูแลช่วยเหลือเพื่อน และรักษาสภาพของหมู่บ้าน ชุมชนให้ปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

#มรส. #เครือข่าย #แกนนำเยาวชน #ยาเสพติด #สถาบันท้องถิ่น #สมัครด่วน 

 

22 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 108 ครั้ง

Engine by shopup.com