18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกสร.จับมือสมาคมความปลอดภัยฯ ฝึกฟรีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย มุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุและโรคเนื่องจากการทำงาน

กสร.จับมือสมาคมความปลอดภัยฯ ฝึกฟรีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย มุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุและโรคเนื่องจากการทำงาน

หมวดหมู่: แรงงาน

 

 

 

 

 

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ฟรีของขวัญปีใหม่ 2564 จากกระทรวงแรงงาน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและโรคเนื่องจากการทำงาน

 

 

 

 

 

 

 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SHAWPAT CSR) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายที่มุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ทำให้ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น จึงมอบของขวัญปีใหม่ 2564 ภายใต้แคมเปญ “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” โดยมอบให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดฝึกอบรมในหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร” ไม่เรียกเก็บค่าบริการ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ ลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายให้สถานประกอบกิจการ ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมป์ฯ เป็นหน่วยฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมฯ ได้ให้ความร่วมมือจัดอบรมฟรี เพื่อสอดรับกับแนวนโยบายดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า การอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ลูกจ้าง นายจ้าง จำนวน 45 คน ระยะเวลาการฝึกอบรมรวม 12 ชั่วโมง มีเนื้อหาหมวดวิชาการบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หมวดวิชากฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และหมวดวิชาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ลดการเกิดอุบัติเหตุและโรคเนื่องจากการทำงานลงหรือไม่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนร่วมงาน สถานประกอบกิจการและประเทศสืบไป

 

 

 

25 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 99 ครั้ง

Engine by shopup.com