18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกระทรวงแรงงาน จัดพิธีมอบธงและใบประกาศเกียรติคุณ GLP ให้สถานประกอบกิจการ ที่มุ่งมั่นนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีมาบริหารจัดการ

กระทรวงแรงงาน จัดพิธีมอบธงและใบประกาศเกียรติคุณ GLP ให้สถานประกอบกิจการ ที่มุ่งมั่นนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีมาบริหารจัดการ

หมวดหมู่: แรงงาน

 

 

 

 


กระทรวงแรงงานจัดพิธีมอบธงสัญลักษณ์และใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการ และเขตอุตสาหกรรมที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (good labour practices: GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงานซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในฐานะเป็นประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์และใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการ และเขตอุตสาหกรรมที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (good labour practices: GLP) ไปใช้ ณ ศูนย์การค้า terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา ว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการให้นำนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำหนดนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศ โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานให้ดีขึ้น จึงกำหนดนโยบายผลักดันและยกระดับการบริหารจัดการแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีมาตรฐานเพื่อมุ่งสู่งานที่มีคุณค่า (Decent Work) และส่งเสริมให้มีการพัฒนาแรงงานที่ยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายสากล กระทรวงแรงงานจึงกำหนดนโยบายเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ได้กำหนดมาตรการถอดรายการสินค้าออกจากรายการที่ถูกขึ้นบัญชีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ โดยการส่งเสริมการจัดทำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ในอุตสาหกรรมกุ้ง อาหารทะเล และอุตสาหกรรมเรือประมง ซึ่งถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาองค์กรให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี อันนำไปสู่การเสริมสร้างความสามารถทางการค้าของประเทศไทย และเป็นการแสดงออกถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม สามารถเพิ่มโอกาสทางการค้าและภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ประกอบการ ในยุคที่กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

 

 

 

 

 นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่ช่วยกันขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ในด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ไม่มีการค้ามนุษย์ ซึ่งปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติ การใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน จำนวน 21,787 แห่ง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตลูกจ้าง 1,337,142 คน โดยในวันนี้ได้มอบธงสัญลักษณ์และใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการจำนวน 138 แห่ง เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องสถานประกอบกิจการและเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมาที่มุ่งมั่นในการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่นนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

 

 

 

30 มีนาคม 2564

ผู้ชม 63 ครั้ง

Engine by shopup.com