18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความมทร.ล้านนา จับมือ สมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา เปิดงาน Koyori Project 2021 ดึงผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมนักศึกษา เพิ่มมูลค่าสินค้าสู่มาตรฐานสากล

มทร.ล้านนา จับมือ สมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา เปิดงาน Koyori Project 2021 ดึงผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมนักศึกษา เพิ่มมูลค่าสินค้าสู่มาตรฐานสากล

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

วันที่ 28 มีนาคม 2564  ศาสตรจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการวิจัย  “การอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการออกแบบสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นเมืองสำหรับตลาดในยุค New Normal Creative Design Competency Enhancement of Local Craft Entrepreneurs for New Normal Market Workshop” (Koyori Project 2021) 8 จังหวัด ภาคเหนือ  (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)  โดยมี รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ห้องประชุมโพธิพุทธ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) จ.เชียงใหม่ อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดสัญญาณสดไปยังห้องประชุมที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย

 

 

 

 

 

 

 สําหรับ “การอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการออกแบบสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นเมืองสําหรับตลาดในยุค New Normal” นี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการเรื่อง “การยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนในภาคเหนือตอนบนด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์และทุนทาง วัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่มูลค่า ของผลิตภัณฑ์” ซึ่งสํานักงานการวิจัยแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาดําเนินการ โดยมี ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา เป็นหัวหน้าโครงการเพื่อเป็นพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นเมืองใน เขตภาคเหนือตอนบน ให้มีความคิด สร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นเมืองที่มี ความแตกต่างและโดดเด่นที่ตรงกับความต้องการของตลาดในยุค New Normal โดยใช้นวัตกรรมและ วัฒนธรรมสร้างสรรค์ศึกษาความต้องการทางการตลาดของสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองในยุค New Normal และการพัฒนา ช่องทางการตลาดที่เหมาะสมกับตลาดหัตถกรรมยุค New Normal สำหรับผู้ประกอบการหัตถกรรมในเขตภาคเหนือด้วยกระบวนการ Tailor Made Consulting and Workshop เพื่อยกระดับของห่วงโซ่มูลค่าของ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นเมืองในเขตภาคเหนือตอนบน โดยสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา ลงพื้นที่การอบรมเพิ่มทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการ Koyori โดยดึงเอาจุดเด่นของวัฒนธรรมในแต่ละผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผสมผสานกับแนวคิด การออกแบบแฟชั่น ดีไซน์ที่เป็นระบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจากไทยและต่างชาติ นักออกแบบไทย นักศึกษาใน ภาควิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเทคนิคต่าง ๆ ที่นำมาใช้มีความร่วมสมัยและแสดงออกถึงทักษะอันโดดเด่นของครูช่าง ไปในเวลาเดียวกัน ซึ่งในปี 2564 นี้ มีนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาร่วมในโครงการครั้งนี้ และมีการบรรยายทางไกลผ่านระบบ Zoom โดย Professor  Tatsuya  Wada Dean of Educational Affairs,Tama Art University, Japan และการบรรยายหัวข้อ “การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์” โดย ศาสตราจารย์(วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิตผู้ว่าการสถาบันวิจัยและพัฒนา (วว.)

 

 

 

 

 

 

ภายหลังพิธีเปิดงาน รัฐมนตรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมผลงานของอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ที่นำมาจัดแสดง อาทิ การสาธิตหุ่นยนต์ผัดไทย โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ การนำเสนอ ผลงานวิจัย ผลงานเด่น ของอาจารย์ นักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผลิตภัณฑ์สารชีวภัณฑ์เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย โดยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โครงการวิจัยผลิตภัณฑ์ผ้าโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

 

 

 

30 มีนาคม 2564

ผู้ชม 116 ครั้ง

Engine by shopup.com