18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความนวัตกรรมศิลป์ AR_Watpanya ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.สมพร ธุรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

นวัตกรรมศิลป์ AR_Watpanya ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.สมพร ธุรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

 

 


“สุดเฉียบนวัตศิลป์ภาพปริศนาธรรมสามมิติร่วมกับเทคโนโลยี AR แสดงภาพจิตรกรรมพุทธศิลป์ ด้วยการเคลื่อนไหว ของแสง สี เสียง เป็นแห่งเดียวของโลก” ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.สมพร ธุรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ณ ศูนย์พุทธศิลป์สามมิตินานาชาติ บริเวณฐานพุทธมหาเจดีย์ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี รศ.ดร.สมพร เผยว่า ตามที่ได้สร้างผลงานภาพปริศนาธรรม 3 มิติ รอบปัญญา จำนวน 26 ภาพ สอดแทรกหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องอริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ โดยการเสนอแนะจากพระปัญญานันทมุนี ประธานสงฆ์วัดปัญญานันทารามได้ติดตั้งผลงานบริเวณฐานพุทธมหาเจดีย์ ซึ่งได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนทุกวัยเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก และเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในธรรมจึงพัฒนานวัตกรรมศิลป์ภาพจิตรกรรมปริศนาธรรมสามมิติรอบศรัทธา อีกจำนวน 34 ภาพ เพื่อให้เกิดนวัตศิลป์แนวใหม่พร้อมระบบ AR และระบบ QR CODE ทำให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมกับผลงาน สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง เกิดการรับรู้ที่ดีขึ้น นำมาซึ่งความซาบซึ้งของความงาม ความดี ความจริง ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาให้กับประชาชน ชุมชน และสังคม

 

 

 


โดย รศ.ดร.สมพร เพิ่มเติ่มว่า นวัตศิลป์ภาพจิตรกรรมปริศนาธรรมสามมิติ แนวเรื่องศรัทธาและปัญญา สื่อแทนไตยธรรม เป็นสถานที่รวมแห่งกุศลกรรมความดี ประกอบด้วย ภาพพุทธประวัติ ตอนประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพาน และการเผยแพร่พุทธศาสนา โดยเริ่มจากพระเจ้าอโศกมหาราชทรงทำนุบำรุง ฟื้นฟูสถานที่สำคัญ และหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดีย และการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ในประเทศต่าง ๆ ดังปรากฏสัญลักษณ์ ความเชื่อ ความศรัทธาในหลักการปฏิบัติ พุทธสถานที่โดดเด่น เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญ รวมถึงแนวคิด แนวทาง วิถีชีวิต ข้อคิดหลักธรรมที่นำมาใช้ จนเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้น ดังเช่น ในประเทศจีน พม่า ลาว ทิเบต ภูฐาน ศรีลังกา ไต้หวัน ฮ่องกง เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา รวมทั้งที่ปรากฏในประเทศไทยและจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการแสดงออกของความเชื่อ ความศรัทธา และการประพฤติปฏิบัติของชาวพุทธศาสนาในการกระทำความดี และการทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้คงอยู่กับสังคม

 


สำหรับผู้ที่เข้าชมติดตั้งแอพพลิเคชั่น AR_ Watpanya (เฉพาะ Android) เพื่อให้สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวมีแสง สี เสียง เช่น ภาพพระพุทธองค์ตรัสรู้สู้พญามาร มีฉัพพรรณรังสีรอบพระวรกาย พญามารรอบกายส่งสายฟ้าฟาด ก็มิอาจทำอันตรายพระพุทธองค์ได้เป็นต้นมาพบกับความเพลิดเพลินกับความงามทางศิลปะ ที่แสดงถึงความศรัทธาและปัญญา ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมผลงานได้ที่ ณ ศูนย์พุทธศิลป์สามมิตินานาชาติ ฐานพุทธมหาเจดีย์ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 086-461-8353

 

 

 

#นวัตกรรมศิลป์ AR_Watpanya #มทร.ธัญบุรี  #สมัครด่วน 

02 เมษายน 2564

ผู้ชม 205 ครั้ง

Engine by shopup.com