29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รับพนักงานจ้าง จำนวน 42 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 23 กรกฎาคม 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รับพนักงานจ้าง จำนวน 42 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 23 กรกฎาคม 2564

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)

1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข     จำนวน  3  อัตรา

2. ตำแหน่งผู้ช่วยครู

- สาขาวิชานาฏศิลป์     จำนวน  1  อัตรา

- สาขาวิชาพลศึกษา     จำนวน  1  อัตรา

- สาขาวิชาศิลปศึกษา     จำนวน  1  อัตรา

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์     จำนวน  1  อัตรา

- สาขาวิชาช่างยนต์     จำนวน  1  อัตรา

 

3. ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา     จำนวน  3  อัตรา

5. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  4  อัตรา

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)

8. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก     จำนวน  1  อัตรา

9. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา     จำนวน  3  อัตรา

10. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์     จำนวน  1  อัตรา

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

11. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก     จำนวน  1  อัตรา

12. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา     จำนวน  5  อัตรา

13. ตำแหน่งคนงาน     จำนวน  13  อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครในตำแหน่งที่ประสงค์จะสมัครได้ที่ www.lamphunpao.go.th  หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน" (ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง) และจัดส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร มาตามที่อยู่ กองกางเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ 125 หมู่ที่ 15 ถนนเลี่ยงเมืองลำพูน - ป่าซาง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 โดยเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า "สมัครสอบพนักงานจ้าง" ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัครและเอกสารที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราฝากก่อนวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 และหลังวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 จะไม่รับพิจารณา

 

 


 


รายละเอียดเพิ่มเติม


คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

13 กรกฎาคม 2564

ผู้ชม 219 ครั้ง

Engine by shopup.com