29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความมหาวิทยาลัยนครพนม รับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2564

มหาวิทยาลัยนครพนม รับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2564

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก และคุณวุฒิปริญญาโท

1. สังกัด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     จำนวน  1  อัตรา

- สาขานิติศาสตร์     จำนวน  2  อัตรา

 

2. สังกัด วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

- สาขาวิชาการโรงแรมภัตตาคารและอีเว้นท์     จำนวน  1  อัตรา

 

3. สังกัด คณะครุศาสตร์

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา     จำนวน  2  อัตรา

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)     จำนวน  1  อัตรา

- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     จำนวน  1  อัตรา

- สาขาวิชาการศึกษาปฐม     จำนวน  1  อัตรา

 


พนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภททั่วไป คุณวุฒิปริญญาตรี

- ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี (งานวิชาศึกษาทั่วไป)     จำนวน  1  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้สมัครออนไลน์ที่ http://job.npu.ac.th  ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสมัครด้วยตัวเอง (สมัครในระบบออนไลน์) ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม


คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

21 กรกฎาคม 2564

ผู้ชม 532 ครั้ง

Engine by shopup.com