29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครอาจารย์ จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครอาจารย์ จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 7/2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา

1. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์     จำนวน  2  อัตรา

2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์     จำนวน  1  อัตรา

3. หลักสูตรสาขาวิชานาฎศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     จำนวน  1  อัตรา

4. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     จำนวน  1  อัตรา

5. สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์     จำนวน  3  อัตรา

6. สาขาวิชาสังมศึกษา คณะครุศาสตร์     จำนวน  1  อัตรา

7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์     จำนวน  1  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หรือ Download ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม https://www.rmu.ac.th หัวข้อข่าวสมัครงาน และสามารถยื่นใบสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้

1. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ตั้งแต่ วันที่ 6 - 15 กันยายน 2564 เวล 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งไปรษณีย์ EMS ไปกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44001 (ยื่นสมัครงาน) ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กันยายน 2564 โดยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4371-3060 หรือ https://www.facebook.com/personnel.rmu ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร / ฉบับแก้ไข

 

 

08 กันยายน 2564

ผู้ชม 265 ครั้ง

Engine by shopup.com