29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความม.พะเยา จัดการนำเสนอผลงาน ด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนจังหวัดพะเยา

ม.พะเยา จัดการนำเสนอผลงาน ด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนจังหวัดพะเยา

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงาน (Pitching) ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนจังหวัดพะเยา หลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน

 

 


 

 

 

 


โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวต้อนรับ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายพินิจ แก้วจิตคงทอง กล่าวคำนิยม จากนั้นเป็นการนำเสนอ ผลงาน Prototype ของผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) กลุ่มพัฒนาสินค้า OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา แยกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มอ้าซ่า ชื่อผลงาน : Thawangtong Online Market และ Thawangtong Drive thru 2. กลุ่มwowza ชื่อผลงาน : กาดระเบียงบ้าน Home Distance Market และ มาใจกาด (MA JAI KAD) ตลาดนัด ออนไลน์คนพะเยา 3. กลุ่มโอทอปเลอค่า ชื่อผลงาน : สะดวก และ แอพพลิเคชั่น OTOP พะเยา 4. กลุ่มJianao ชื่อผลงาน : Series Online Marketing และ ลูกแป้ง 5. กลุ่มฮิมต้า ชื่อผลงาน : ล่องต้า และ กาดฮิมต้า 6. กลุ่มกาต้า ชื่อผลงาน : กาต้าฮ่าฮิ้ว (Online On the Road) Online/Live วิทยุชุมชน และ Offline (รถแห่)

 

 

 นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน Prototype ประกอบด้วย - พัฒนาการจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน (นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ) - ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา (นางสาวธิดา ไกรนรา) - หอการค้าจังหวัดพะเยา (นายณรงค์ สุทธิกุลบุตร) - นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) - รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต (ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ) โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบให้กับชุมชน และเพื่อสร้างนวัตกรชุมชนที่สามารถสร้างต้นแบบนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ณ ห้อง Waterside ชั้น 2 โรงแรม M2 Hotel Waterside

09 กันยายน 2564

ผู้ชม 74 ครั้ง

Engine by shopup.com