29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความปิดทองคำเปลวประติมากรรมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปิดทองคำเปลวประติมากรรมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 14.00น. ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมปฐมฤกษ์ ปิดทองคำเปลวประติมากรรมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ คณะศิลปกรรมสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผศ.ดร.นิวัตร  มูลปา  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ  ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมปิดทองคำเปลว

 

 

 

 

 

 

 

 

 ด้วยคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการประติมากรรมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อันเป็นตราสัญลักษณ์ แห่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยฯ อันทรงเกียรติและทรงคุณค่า ในรูปแบบประติมากรรมลอยตัว จำนวน 5 ผลงาน และประติมากรรมนู่นต่ำ จำนวน 1 ผลงาน ที่สร้างขึ้นจากการบูรณาการศาสตร์ระหว่าง 2 คณะ  5 หลักสูตร ประกอบด้วย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรเซรามิก หลักสูตรทัศนศิลป์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม และบูรณาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมแม่พิมพ์ เพื่อจัดทำเป็นประติมากรรมตราสัญลักษณ์พร้อมแท่นวาง เพื่อใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และในงานพิธีการสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ

 

 

 ทั้งนี้ การจัดทำประติมากรรมตราสัญลักษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ประติมากรรมตราสัญลักษณ์ ดำเนินการจัดทำโดย ผศ.ธานี อดิศัยพัฒนะกุล และทีมงาน หลักสูตรเซรามิก คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ส่วนที่ 2 แท่นวางตราสัญลักษณ์ ดำเนินการออกแบบโดย ผศ.สุรกานต์ จันทรวงค์, อาจารย์กิตติกุล  เมืองมูล หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน และดำเนินการจัดทำโดย อาจารย์ดุสิต  ทองเปรมจิตต์, อาจารย์ขวัญพงษ์  สมมิตร หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม และงานอาคารสถานที่ (เจ็ดยอด) นำทีมโดย นายอมร วังแป้น และทีมงาน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งจัดทำป้ายประวัติทองเหลือง โดย อาจารย์ศุภชัย อัครนรากุล หลักสูตรวิศวกรรมแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

 ในการนี้ เมื่อผลงานประติมากรรมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 6 ผลงาน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะดำเนินการมอบให้กับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และในงานพิธีการสำคัญต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

 

 

 

10 กันยายน 2564

ผู้ชม 61 ครั้ง

Engine by shopup.com