29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความอาจารย์มทร.สุวรรณภูมิ คว้ารางวัล Smart Agro-Machinery DIProm 2021

อาจารย์มทร.สุวรรณภูมิ คว้ารางวัล Smart Agro-Machinery DIProm 2021

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดประกวด “รางวัลส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ประจำปี 2564” Smart Agro-Machinery DIProm 2021 เป็นการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม กระบวนการผลิตและเครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ได้นำผลงานเข้าร่วมประกวด คือ ผลงานเครื่องขอดเกล็ดปลาอัตโนมัติ วิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่ จังหวัดชลบุรี เป็นของอาจารย์เฉลิมขวัญ อริยะวงศ์ ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง และผลงานอาจารย์พิรุณ ชมศรี เครื่องกลั่นสมุนไพรน้ำมันหอมระเหย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับใบประกาศนียบัตร รางวัลต้นแบบ Smart Agro-Machinery DIProm 2021

 

 

 ด้าน อาจารย์เฉลิมขวัญ อริยะวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร กล่าวว่า ตนและอาจารย์ในสาขาได้นำผลงานเข้าร่วมประกวด โดยผลงานของตนคือ เครื่องขอดเกร็ดปลาอัตโนมัติ ส่วนอาจารย์พิรุณ ชมศรี ได้ส่งผลงานเครื่องกลั่นสมุนไพรน้ำมันหอมระเหย ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นกว่า 115 ทีม ทั่วประเทศ  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม กระบวนการผลิตและเครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะอย่างมืออาชีพ ผลการประกวด พบว่า เครื่องขอดเกร็ดปลาอัตโนมัติ  ได้รับโล่รางวัลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง เป็นแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ และผลงานเครื่องกลั่นสมุนไพรน้ำมันหอมระเหย ของอาจารย์พิรุณ  ชมศรี ได้รับใบประกาศนียบัตร รางวัล ต้นแบบ Smart Agro-Machinery DIProm 2021

 

 

 อาจารย์เฉลิมขวัญ อริยะวงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตร เป็นแนวทางในการต่อยอดและขยายผลการยกระดับและพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม มทร.สุวรรณภูมิ นั้นพร้อมสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะและเผยแพร่เทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นผ่านเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชน เพื่อยกระดับและพัฒนาแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะสู่การเป็นธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะอย่างมืออาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 กันยายน 2564

ผู้ชม 92 ครั้ง

Engine by shopup.com