29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความม.มหาสารคาม จับมือ จังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนศักยภาพ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการ SMART 101  

ม.มหาสารคาม จับมือ จังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนศักยภาพ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการ SMART 101  

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ร่วมกับ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือ “การขับเคลื่อนศักยภาพ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการ SMART 101” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามร่วมกับ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ลงนามเป็นพยานความร่วมมือ ณ ห้องประชุมชั้น2 คณะวิทยาศาสตร์ และ รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม google meet  

 

 

 

 

 

 

 สำหรับข้อตกลงและขอบเขตของความร่วมมือ“การขับเคลื่อนศักยภาพ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการ SMART 101” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ จังหวัดร้อยเอ็ด จะร่วมมือกันแลกเปลี่ยน ส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101 ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกันจัดทำแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101 และการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ SMART 101 ให้ครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับทักษะให้บุคลากรของจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101 สนับสนุนให้ชุมชนหรือภาคประชาชนเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการยกระดับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101 โดยให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101 และ เป็นผู้ให้การสนับสนุนวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101  

 

 

 

 

 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ จังหวัดร้อยเอ็ด จะได้บูรณาการและพัฒนาด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านบริการวิชาการ ให้สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบงาน สนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

10 กันยายน 2564

ผู้ชม 93 ครั้ง

Engine by shopup.com