29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความนิสิต SEEN ม.พะเยา รับมอบโล่เกียรติคุณ Green Youth ประจำปี ๒๕๖๓

นิสิต SEEN ม.พะเยา รับมอบโล่เกียรติคุณ Green Youth ประจำปี ๒๕๖๓

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต นำทีมนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ และประกาศณีบัตร จากการดำเนินโครงการ “Only One Earth: care and Share (เพียงโลกใบเดียวที่ดูแลและแบ่งปัน)” ภายใต้โครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2563 ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทองแดง

 

 

 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณ และประกาศณีบัตร ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทีมนิสิตได้จัดทำโครงการตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ให้กับนิสิต บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชน และหน่วยงานภายนอก เริ่มดำเนินการออกแบบ กิจกรรมประกวดภาพถ่าย ภายใต้กรอบแนวคิด “Only One Earth: care and Share (เพียงโลกใบเดียวที่ดูแลและแบ่งปัน)”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยผู้เข้าร่วมสามารถอธิบายภาพถ่ายของตนเอง ที่สะท้อนมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดให้มีประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวผ่านสื่อออนไลน์ ทั้ง เพจ Facebook และ Instagram ของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมภายในมหาวิทยาลัยฯ คือกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ๕ คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และบุคคลทั่วไปภายนอกมหาวิทยาลัย จากนั้นทำการคัดเลือกภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล และนำภาพมาสกรีนติดกระเป๋าจำหน่าย โดยนำเงินที่ได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และจัดซื้อถังขยะเพิ่มเติม และ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับบุคลากร และนักเรียน ในโรงเรียนบ้านห้วยเคียน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่คณะผู้จัดทำโครงการได้ดำเนินการสำรวจเจอปัญหาและมีความต้องการความช่วยเหลือในด้านการจัดการขยะภายในโรงเรียน ทีมนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๑. นายชานนท์ วงศ์ลังกา นิสิตชั้นปีที่ ๓ ๒. นายณัฐพล มากสำรี นิสิตชั้นปีที่ ๓ ๓. นายณัฐวุฒิ ผลกุศล นิสิตชั้นปีที่ ๓ ๔. น.ส.ปานรวี ยุทธวงค์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ ๕. น.ส.ธัญทิชา พิพิธกุล นิสิตชั้นปีที่ ๓ โดยมี ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

10 กันยายน 2564

ผู้ชม 81 ครั้ง

Engine by shopup.com