29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกสร. มุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ คว้า 5 รางวัลระดับประเทศ ด้านการพัฒนาองค์กรและการให้บริการ

กสร. มุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ คว้า 5 รางวัลระดับประเทศ ด้านการพัฒนาองค์กรและการให้บริการ

หมวดหมู่: แรงงาน

 

 

 

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคว้า 3 รางวัลเลิศรัฐจากสำนักงาน ก.พ.ร. และ 2 รางวัลศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปี 2564 ตอกย้ำองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการบริการ

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า จากความมุ่งมั่นของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน เพื่อขับเคลื่อนระบบราชการให้มีขีดสมรรถนะสูงและเทียบเท่าสากล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมบริหารราชการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กรมจึงได้รับรางวัลด้านการพัฒนาองค์กรและการให้บริการในระดับประเทศ รวมจำนวน ทั้งสิ้น 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลเลิศรัฐ 1) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จากผลงาน นิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ GOOD LABOUR PRACTICES : GLP โดยผ่านกลไกการบริหารแบบมีส่วนร่วม 2) สาขาการบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน "TLS" "GLP": คุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน และ 3) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชนสำหรับรางวัลเลิศรัฐเป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรมและเป็นที่พึงพอใจ รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐในการอำนวยความสะดวกประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 


 


อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า พร้อมกันนี้หน่วยงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางยังคว้า 2 รางวัลศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ระดับพื้นฐาน จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำหรับ 5 รางวัล ด้านการพัฒนาองค์กรและการให้บริการในระดับประเทศที่ กสร. ได้รับในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกรมในการให้บริการประชาชน โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานและมีระบบการทำงานที่เชื่อมโยงร่วมกัน พร้อมให้บริการประชาชนด้วยใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

10 กันยายน 2564

ผู้ชม 75 ครั้ง

Engine by shopup.com