29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความนิทรรศการเชิดชูเกียรติผู้สมควรได้รับการยกย่องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลายาวนาน ( เกษียณอายุราชการ) ประจำปี 2564

นิทรรศการเชิดชูเกียรติผู้สมควรได้รับการยกย่องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลายาวนาน ( เกษียณอายุราชการ) ประจำปี 2564

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร ชมนิทรรศการเชิดชูเกียรติผู้สมควรได้รับการยกย่องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลายาวนาน ( เกษียณอายุราชการ) ประจำปี 2564 ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมกันนี้ได้ ลงชื่อแสดงมุฑิตาจิตในสมุดประสาทพร

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) มีผู้เกษียณอายุราชการ 14 ท่าน ดังมี รายนามดังต่อไปนี้ อ.ชัยวัฒน์  ต่อมดวงแก้ว, ผศ.วัชรา  ปลัดคุณ, ผศ.ทวีศักดิ์  ทวีวิทยาการ, อ.วิสุทธิ์  บัวเจริญ, อ.ฉัตรชัย  เลาวกุล, อ.นินนาท  อ่อนหวาน,ผศ.ตรึงจิต  นพรัตน์ไกรลาศ, ผศ.สืบพงศ์  จรรย์สืบศรี,อ.ประสิทธิ์  อินทร์จันทร์, ผศ.ภาณุมาศ  ภักดี,รศ.วาสนา  สายมา,อ.ธรรมนูญ  นิลวรรณ,นายหวาด  หลักดี และนายประจัน  ปันโย โดยนิทรรศการเชิดชูเกียรติผู้สมควรได้รับการยกย่องและการแสดงมุฑิตาจิตในสมุดประสาทพร จัดถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

 

 

 

 

13 กันยายน 2564

ผู้ชม 61 ครั้ง

Engine by shopup.com