29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความมทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรม “การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาในระบบอควาโปนิกส์” ในโครงการ U2T

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรม “การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาในระบบอควาโปนิกส์” ในโครงการ U2T

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) จัดอบรมการพัฒนาทักษะการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน พร้อมติดตั้งระบบการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาในระบบอควาโปนิกส์  ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2564 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยยาง, บ้านปงชัยพัฒนา ตำบลบ้านเสด็จ  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  และบ้านหมาก และบ้านนิคมเขต 17 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีตัวแทนชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนในระบบอควาโปนิกส์

 

 


 

 

 

 

 


ทั้งนี้ ผศ.จรูญ สินทวีวรกุล ผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาทักษะการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน กล่าวว่า การปลูกพืชแบบอควาโปนิกส์ (Aquaponics) เป็นการทำการเกษตรแบบใช้พื้นที่น้อย ลดต้นทุนในการดูแล เช่น ค่าน้ำ ค่าอาหารปลา ลดการใช้น้ำในการปลูกพื้ชเมื่อเทียบกับการปลูกพืชในระบบปกติ ประหยัดเวลาและขั้นตอนในการดูแล และได้ผลผลิตทั้งปลาและผักในระบบเดียว และยังแก้ปัญหาในด้านภัยแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

13 กันยายน 2564

ผู้ชม 60 ครั้ง

Engine by shopup.com