29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 16 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 23 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 16 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 23 กันยายน 2564

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 4/2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

2. ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

3. ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

4. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

5. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

7. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

8. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

9. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (กองคลัง งานเบิกจ่าย 1) จำนวน 1 ตำแหน่ง

10. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (กองคลัง งานเบิกจ่าย 2) จำนวน 1 ตำแหน่ง

11. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี งานวิเคราะห์งบประมาณ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

12. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี งานติดตามและประเมินผล) จำนวน 1 ตำแหน่ง

13. ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

14. ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

15. ตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

16. ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 13 - 23 กันยายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.hrm.offpre.rmutp.ac.th หัวข้อ "สมัครงาน" หรือเว็บไซต์ https://recruit.rmutp.ac.th/ 

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

14 กันยายน 2564

ผู้ชม 444 ครั้ง

Engine by shopup.com