22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานสาธารณสุขอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 8 ตุลาคม 2564

สำนักงานสาธารณสุขอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 8 ตุลาคม 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค โรงพยาบาลเขมราฐ     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขอุบลราชธานี     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง โภชนาการ โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลตาลสุม     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขอุบลราชธานี     จำนวน  2  อัตรา

6. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอุบลราชธานี     จำนวน  2  อัตรา

7. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์     จำนวน  1  อัตรา

8. ตำแห่น่ง นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลบุณฑริก     จำนวน  1  อัตรา

9. ตำแหน่ง นักโภชนาการ โรงพยาบาลบุณฑริก     จำนวน  1  อัตรา

10. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่     จำนวน  1  อัตรา

11. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก     จำนวน  1  อัตรา

12. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม     จำนวน  1  อัตรา

13. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล     จำนวน  1  อัตรา

14. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน     จำนวน  1  อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมริมน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ในวันเวลาราชการ

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

24 กันยายน 2564

ผู้ชม 396 ครั้ง

Engine by shopup.com