22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2564

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม     จำนวน  1  อัตรา

ปฏิบติงาน สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี

 

2. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ    จำนวน  1  อัตรา

ปฏิบติงาน สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี

 

3. ตำแหน่งนักจิตวิทยา     จำนวน  1  อัตรา

ปฏิบติงาน สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา

 

4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี     จำนวน  1  อัตรา

ปฏิบติงาน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

 

5. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์     จำนวน  1  อัตรา

ปฏิบติงาน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

 

6. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม     จำนวน  1  อัตรา

ปฏิบติงาน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือทาง E-mail ตั้งแต่วันที่ 6 ถึงวัน 12 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ( ไฟล์ประกาศรับสมัคร ) โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร / ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

 

04 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 2276 ครั้ง

Engine by shopup.com