22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความม.มหาสารคาม ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปขยะในชุมชน

ม.มหาสารคาม ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปขยะในชุมชน

  

 

 

 

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ร่วมกับ  คณะพยาบาลศาสตร์  และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปขยะในชุมชนตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นประธานเปิดงาน  มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  และสมาชิกในชุมชนท่าขอนยาง เข้าร่วม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าขอนยาง

 

 

 

 


 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  กล่าวว่า “โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปขยะในชุมชนตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” เป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โครงการ “รูปแบบการจัดการขยะ   ในชุมชนและการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขในชุมชนตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  

 

 

 

 โครงการดังกล่าว เกิดขึ้นจากความต้องการในการสร้างอาชีพ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือการจัดการขยะ ทั้งในรูปแบบของการกำจัดขยะที่ถูกต้อง และการนำกลับมาใช้ซ้ำ ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะให้เกิดมูลค่าหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่น ๆ

 

 

 

 ซึ่งกิจกรรมในวันนี้  ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การจัดการขยะที่ถูกต้อง และการนำกลับมาใช้ซ้ำให้แก่สมาชิกชุมชนท่าขอนยาง  อีกทั้งให้ความรู้และฝึกทักษะในการผลิต  ผลิตภัณฑ์จากขยะ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย ดินปลูก กระเป๋าจากซองกาแฟ และเครื่องประดับจากเศษผ้า  เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ โดยทำการนำผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนผลิตได้ไปทำจำหน่ายใน 2 ลักษณะ ประกอบด้วย การวางขายโดยตรง และการขายแบบออนไลน์  

 

 

 

 

 

 ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นโครงการบริการวิชาการที่ดีโครงการหนึ่ง ที่มุ่งเน้นให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการใช้ทรัพยากรเหลือใช้ต่าง ๆ จากขยะ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพ อีกทั้งสร้างรายได้ให้สมาชิกในชุมชนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากขยะ อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชน  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

 

 

05 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 99 ครั้ง

Engine by shopup.com