22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมการแพทย์ รับบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 97 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 14 ตุลาคม 2564

กรมการแพทย์ รับบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 97 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 14 ตุลาคม 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมการแพทย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)     จำนวน  1  ตำแหน่ง

2. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านตจวิทยา สถาบันโรงผิวหนัง)     จำนวน  2  ตำแหน่ง

3. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง)     จำนวน  1  ตำแหน่ง

4. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง)     จำนวน  1  ตำแหน่ง

5. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี)     จำนวน  1  ตำแหน่ง

6. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน)     จำนวน  1  ตำแหน่ง

7. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)     จำนวน  2  ตำแหน่ง

8. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)     จำนวน  7  ตำแหน่ง

9. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)     จำนวน  19  ตำแหน่ง

10. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)     จำนวน  19  ตำแหน่ง

11. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา)     จำนวน  7  ตำแหน่ง

12. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันโรคผิวหนัง)     จำนวน  1  ตำแหน่ง

13. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก)     จำนวน  3  ตำแหน่ง

14. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)     จำนวน  4  ตำแหน่ง

15. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)     จำนวน  9  ตำแหน่ง

16. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ)     จำนวน  1  ตำแหน่ง

17. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์)     จำนวน  2  ตำแหน่ง

18. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง))     จำนวน  1  ตำแหน่ง

19. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)     จำนวน  2  ตำแหน่ง

20. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)     จำนวน  1  ตำแหน่ง

21. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)     จำนวน  2  ตำแหน่ง

22. ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)     จำนวน  1  ตำแหน่ง

23. ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาต)     จำนวน  1  ตำแหน่ง

24. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)     จำนวน  3  ตำแหน่ง

25. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)     จำนวน  1  ตำแหน่ง

26. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลเลิดสิน)     จำนวน  2  ตำแหน่ง

27. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)     จำนวน  1  ตำแหน่ง

28. ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (สถาบันโรงผิวหนัง)     จำนวน  1  ตำแหน่ง

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ "สมัครสอบ"

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

08 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 292 ครั้ง

Engine by shopup.com