22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความมทร.สุวรรณภูมิ ส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ขยายตลาดจำหน่ายให้กับชุมชน

มทร.สุวรรณภูมิ ส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ขยายตลาดจำหน่ายให้กับชุมชน

 

 

 

 

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดปราจีนบุรี เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาชนมปังกรอบหน้าหมูหยองน้ำพริกเผา ให้กับผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมอบในจังหวัดปราจีนบุรี เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และขยายตลาดจำหน่ายในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

 

 

 

 

 

 

11 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 69 ครั้ง

Engine by shopup.com