22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 15 ตุลาคม 2564

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 15 ตุลาคม 2564

 

 

 

 

ประกาศกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างเพื่อดำเนินโครงการ "จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการด้านเอกสารไล่เบี้ยเรียกคืน" โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครลูกจ้างเพื่อดำเนินโครงการ "จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการด้านเอกสารไล่เบี้ยเรียกคืน"     จำนวน  10  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐษนต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. โดย Download ใบสมัครลูกจ้าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File ใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ https://forms.gle/Ddv5JXTZbvBVhw8J6 

 

 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครรับรองสำเนาถูกต้องและสแกนเป็นไฟล์ .pdf

(1) ใบสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

(2) สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์

(3) ประวัติส่วนตัว (Resume)

โดยส่งไฟล์สแกนรวมเพียงไฟล์เดียว โดยเรียงลำดับหลักฐานตามที่กำหนดข้างต้น

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

11 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 106 ครั้ง

Engine by shopup.com