22 ตุลาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน มณฑลทหารบกที่ 25 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

1.1  พนักงานการเงินและบัญชีชั้น ๑ เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพการบัญชี (ปวช.)ขึ้นไป รับเงินค่าจ้างรายเดือน ๆ ละ ๗,๘๒๙.-บาท และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1 อัตรา

1.2 พนักงานโยธา เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในทางที่ส่วนราชการต้นสังกัด เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ(ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม) รับเงินค่าจ้างรายเดือน ๆ ละ ๗,๘๒๙- บาท และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน ๑ อัตรา

1.3 พนักงานสื่อสาร เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ทุกสาขา รับเงินค่าจ้างรายเดือน ๆ ละ ๘,๙๓๑.- บาท และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1 อัตรา

1.4 เทคนิคการแพทย์ เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี บริบูรณ์คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ วิชาวิทยาศาสตร์รวมทั้งศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิต และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ รับเงินค่าจ้างรายเดือน ๆ ละ ๑๓,๖๙๐.- บาท, เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1 อัตรา

1.5 เกสัชกร เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต รับเงินค่าจ้างรายเดือน ๆ ละ ๑๔,๔๐๐.- บาท, เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข,ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1 อัตรา

 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

2.1 เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีเอกสารที่แสดงได้ว่า ไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ( สด.๘ หรือ สด ๔๓ )

2.2 สำเร็จการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งงาน สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดหากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องตามคุณวุฒิที่มีอยู่ไม่ได้

2.3 เป็นผู้เลื่อมใส่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ๔ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินลันพ้นตัว หรือเป็นบุคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

2.5 เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือเป็นที่น่ารังเกียจต่อสังคม

 

3. วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ตุลาคม 2564 ระบบอนไลน์ ที่ประกาศในเว็บไชต์ https://kwthos.rta.mi.th/  และเพจโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒโยธิน สมัครออนไลน์ได้ที่ ลิงค์ google form ด้านล่างนี้
https://forms.gle/WMrw67kDxbqHRNaA9


4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่เว็บไชต์ https://kwthos.rta.mi.th/  และเพจ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน โทรศัพท์ . ๐๔๔-๕๑๓ ๖๐๓ (ต่อ ๑๐๓)

 

5. กำหนดวันสอบคัดเลือก วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๔๓๐ น. ณ กองบังคับการโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน ชั้น ๒ ถนน สุรินทร์ – ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 

6. วิชาที่ทำการสอบคัดเลือก

6.1 สอบภาควิชาการ วิชาความรู้ทั่วไป, ความรู้คอมพิวเตอร์

6.2 สอบภาคปฏิบัติ

6.3 สอบสัมภาษณ์ ห้องประชุมอิสระภักดี

 

7. ประกาศผลสอบการคัดเลือก ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ https://kwthos.rta.mi.th/  และ เพจโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

12 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 92 ครั้ง

Engine by shopup.com