04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความราชมงคลสุวรรณภูมิ ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ U-Multirank

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ U-Multirank

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์  สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า U-Multirank  เป็นสถาบันการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาโดยได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป และดำเนินการโดยนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในทวีปยุโรป มีการจัดอันดับทั้งในระดับสถาบันและระดับสาขาวิชา ใช้ตัวชี้วัดเพื่อประเมินมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จากผลงานใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน (Teaching & Learning) ด้านการวิจัย (Research) ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer) ด้านการต่างประเทศ (International Orientation) และด้านการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค (Regional Engagement)  โดย มทร.สุวรรณภูมิ ได้เข้ารับการประเมินทั้งในระดับสถาบันและระดับสาขาวิชา ได้รับผลการประเมินว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งมากที่สุดในด้าน Teaching & Learning มีผลการประเมินระดับดี (B) ในตัวชี้วัด Bachelor graduation rate, Masters graduation rate และ Graduating on time (bachelors) และ ด้าน Regional Engagement ได้รับการประเมินในระดับดี (B) ในตัวชี้วัด Bachelor graduates working in the region และ Student internships in the region สำหรับการประเมินในระดับสาขา ซึ่งมหาวิทยาลัยส่งเข้ารับการจัดอันดับจำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และได้รับผลการประเมินด้าน Teaching & Learning ในระดับดีมาก (A) ในตัวชี้วัด Graduation on time (bachelors) และผลการประเมินด้าน Regional Engagement ในระดับดีมาก (A) ในตัวชี้วัด Student internships in the region โดยมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการจัดอันดับจำนวนกว่า 1,900 แห่ง จาก 97 ประเทศทั่วโลก

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีบ กล่าวต่อว่า ผลการเข้ารับการประเมิน U-Multirank เพื่อให้เป็นข้อมูลที่สำคัญและหลากหลายมิติให้แก่นักศึกษาและผู้ปกครองใช้สำหรับประกอบการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่ออย่างไรก็ดีผลลัพธ์ทางอ้อมที่เกิดขึ้นก็คือสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการจัดอันดับได้พัฒนาประเด็นและมิติด้านต่าง ๆ ของสถาบันเพื่อตอบโจทย์หรือความต้องการของนักศึกษาและผู้ปกครองได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในปี 2022 มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการสมัครเข้ารับการประเมิน U-Multirank 2022 ทั้งในระดับสถาบันและระดับสาขาวิชา จำนวน 8 สาขาวิชา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 6 สาขาวิชา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 สาขาวิชา ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

 

 

 

16 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 53 ครั้ง

Engine by shopup.com