04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความเทศบาลตำบลขามใหญ่ รับพนักงานจ้าง จำนวน 18 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 30 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลตำบลขามใหญ่ รับพนักงานจ้าง จำนวน 18 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 30 พฤศจิกายน 2564

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนัปลัดเทศบาล     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร สังกัดสำนักปลัดเทศบาล     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ     จำนวน  1 อัตรา

5. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป สังกัดกองการศึกษา     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวคำและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้นดอนยูง กองการศึกษา     จำนวน  2  อัตรา

 

 

พนักงานจ้างตามทั่วไป

1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล     จำนวน  2  อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาเบา สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     จำนวน  2  อัตรา

5. ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     จำนวน  5  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมด้วยหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ในระหว่างวันที่ 19 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ (สมัครได้ 1 ตำแหน่งเท่านั้น) สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ โทรศัพท์หมายเลข 0-45475-5051-2 ต่อ 107

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

18 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 82 ครั้ง

Engine by shopup.com