04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความเทศบาลเมืองสิงหนคร รับพนักงานจ้าง จำนวน 53 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 26 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลเมืองสิงหนคร รับพนักงานจ้าง จำนวน 53 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 26 พฤศจิกายน 2564 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองสิงหนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

สังกัด หน่ยตรวจสอบภายใน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

 

สังกัด สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง งานนิติการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา

 

 

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) จำนวน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา

สังกัด สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันฯ งานป้องกันฯ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง) จำนวน 3 อัตรา

 

สังกัด กองช่าง ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

 

สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝายบริหารงานสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

 

สังกัด กองการศึกษา ฝ่ายแผนงานและโครงการ งานบริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

 

สังกัด กองาสวัสดิการสังคม งานบริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

 


3. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 38 อัตรา

สังกัด สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันฯ งานป้องกันฯ

ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

 

สังกัด สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันฯ งานรักษาความสงบ

ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 4 อัตรา

 

สังกัด กองคลัง ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษีฯ

ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 3 อัตรา

 

สังกัด กองช่าง ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธา

ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

 

สังกัด กองช่าง ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 4 อัตรา

 

สังกัด กองช่าง ฝ่ายการโยธา งานติดตั้งซ่อมบำรุงฯ

ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 4 อัตรา

 

สังกัด กองช่าง ฝ่ายการโยธา งานปรับปรุงภูมิทัศน์

ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

 

สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด

ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง คนงานประจำรถดูดฝุ่น จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุกเทท้าย จำนวน 1 อัตรา

 

สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริการสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพฯ

ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

 

สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

 

สังกัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ งานบริการและเผยแพร่ฯ

ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

 

สังกัด กองการศึกษา ฝ่ายบริหารการศึกษา งานการจัดการศึกษาปฐมวัย

ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

 

สังกัด กองการศึกษา ฝายส่งเสริมการศึกษาฯ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

 

สังกัด กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

 

สังกัด กองสวัสดิการสังคม งานบริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา


สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

 

สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจะแต่งตั้ง งานบุคลากรทางการศึกษาฃ

ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา


สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปฃ

ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 - 26 พฤศจืกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ https://singhanakorn.thaijobjob.com 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

19 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 267 ครั้ง

Engine by shopup.com