04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ 

 

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานจัดการงานบุคคล     จำนวน  3  อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานการพัสดุ     จำนวน  2  อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์      จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.moe.go.th  หัวข้อ "ข่าวประกาศ" และทางเว็บไซต์ www.bga.moe.go.th  หัวข้อ "ข่าวประกาศ" และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครไปยัง กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า "สมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป"

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร (ใบสมัครท้ายประกาศ)

 

 

22 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 252 ครั้ง

Engine by shopup.com