04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 46 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 46 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนายแพทย์ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานนิติเวช) (หน่วยที่ 1) จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล) (หน่วยที่ 2) จำนวน 3 อัตรา

3. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน) (หน่วยที่ 3) จำนวน 5 อัตรา

4. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติงานงานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู) (หน่วยที่ 4) จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานรังสีวิทยา) (หน่วยที่ 5) จำนวน 2 อัตรา

6. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป) (หน่วยที่ 6) จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม) (หน่วยที่ 7) จำนวน 5 อัตรา

8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน) (หน่วยที่ 8) จำนวน 1 อัตรา

9. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์) (หน่วยที่ 9) จำนวน 1 อัตรา

10. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง (ปฏิบัติงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก) (หน่วยที่ 10) จำนวน 1 อัตรา

11. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร (ปฏิบัติงานกลุ่มงานโภชนศาสตร์) (หน่วยที่ 11) จำนวน 3 อัตรา

12. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล) (หน่วยที่ 12) จำนวน 14 อัตรา

13. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) (หน่วยที่ 13) จำนวน 2 อัตรา

14. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานหน่วยรักษาความสะอาด) (หน่วยที่ 14) จำนวน 3 อัตรา

15. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานโภชนศาสตร์) (หน่วยที่ 15) จำนวน 1 อัตรา

16. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม) (หน่วยที่ 16) จำนวน 1 อัตรา

17. ตำแหน่งพนักงานบริการ (เพศชาย) (ปฏิบัติงานงานซักฟอก) (หน่วยที่ 17) จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ www.skhospital.go.th  ปฏิบัติตามขั้นตอน

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

25 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 119 ครั้ง

Engine by shopup.com