27 มกราคม 2565

ดูบทความมทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดน่าน

มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดน่าน

 

 

 

 

นางสาวสุภัควดี พิมพ์มาศ หัวหน้าแผนกบริการวิชาการ และนางนันทนา เรืองแสง เจ้าหน้าที่ประจำงานวิจัย กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมจัดนิทรรศการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดน่าน แจกเมล็ดพันธุ์พืช “เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ราชมงคลล้านนา ช่วยโควิด” และก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน แก่ผู้ร่วมงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จัดขึ้นเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน และนำกล่าวคำปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ นอกจากนั้น ยังมีการมอบทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอปัว, มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้แก่เกษตรกร โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ, มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากจนให้กับราษฎร โดยเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน, มอบพันธุ์ปลาจากประมงจังหวัดน่านและเปิดหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในการนี้หัวหน้าหน่วยราชการลงพื้นที่พบประชาชนเพื่อรับฟัง ชี้แจงและแนวทางการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้รับทราบอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

27 ธันวาคม 2564

ผู้ชม 94 ครั้ง

Engine by shopup.com