17 มิถุนายน 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. จำนวน 76 อัตรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. จำนวน 76 อัตรา

หมวดหมู่: งานราชการ

 


 

 

ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. โดยมีรายละเเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เลขานุการ จำนวน 5 อัตรา
1.1 เลขานุการ 4 จำนวน 1 อัตรา
1) ฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาโท ทุกสาขา

1.2 เลขานุการ 3 จำนวน 4 อัตรา
1) กลุ่มงานอำนวยการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
2) ฝ่ายกิจกรรม จำนวน 1 อัตรา
3) ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 อัตรา
4) กลุ่มงานอำนวยการด้านสื่อสารการตลาด จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทุกสาขา


2. ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
2.1 ผู้ตรวจสอบภายใน 3 งานตรวจสอบการเงิน กองตรวจสอบส่วนกลาง ฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือปริญญาตรี สาขาอื่นที่มีประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรการอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านตรวจสอบภายใน


3. พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
3.1 พนักงานบริหารทั่วไป 3 งานเอกสารภาษาต่างประทศ กองกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรี ทุกสาขา


4. นิติกร จำนวน 2 อัตรา
4.1 นิติกร 3 งานนิติกรรมสัญญา กองกฎหมาย ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
4.2 นิติกร 3 งานข้อบังคับและระเบียบ กองกฎหมาย ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต


5. มัณฑนากร จำนวน 2 อัตรา
5.1 มัณฑนากร 3 งานสถาปัตยกรรม กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบภายใน หรือสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน และมีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม


6. วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
6.1 วิศวกร 3 งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า โยธา และเครื่องกล และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม


7. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 5 อัตรา
7.1 นักทรัพยากรบุคคล 3 งานบรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทุกสาขา

7.2 นักทรัพยากรบุคคล 3 งานบริหารจัดการความรู้ กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทุกสาขา

7.3 นักทรัพยากรบุคคล 3 งานบริการสวัสดิการ กองสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทุกสาขา

7.4 นักทรัพยากรบุคคล 3 งานค่าตอบแทนส กองทุนและประโยชน์เกื้อกูล กองสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรี ทุกสาขา


8. นักบัญชี 3 (ปฏิบัติงาน ณ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ) จำนวน 6 อัตรา
1) นักบัญชี 3 งานบัญชีสาขาในประเทศ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน 2 อัตรา
2) นักบัญชี 3 งานบัญชีสาขาต่างประเทศ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน 3 อัตรา
3) นักบัญชี 3 งานบัญชีลูกหนี้ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน


9. พนักงานงบประมาณ จำนวน 2 อัตรา
9.1 พนักงานงบประมาณ 3 งานควบคุมงบประมาณ กองงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทุกสาขา

9.2 พนักงานงบประมาณ 3 งานรายงานงบประมาณ กองงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทุกสาขา


10. พนักงานการเงิน จำนวน 7 อัตรา
10.1 พนักงานการเงิน 3 งานตรวจจ่ายภายใน กองตรวจจ่าย ฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางการบริหาร บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีทางอื่น ที่มีประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรการอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านการตรวจสอบภายใน

10.2 พนักงานการเงิน 3 งานตรวจจ่ายภายนอก กองตรวจจ่าย ฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางการบริหาร บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีทางอื่น ที่มีประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรการอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านการตรวจสอบภายใน

10.3 พนักงานการเงิน 3 งานตรวจจ่ายลูกหนี้เงินยืมทดรอง กองตรวจจ่าย ฝ่ายการเงิน จำนวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางการบริหาร บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีทางอื่น ที่มีประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรการอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านการตรวจสอบภายใน

10.4 พนักงานการเงิน 3 งานการเงินภายใน กองการเงิน ฝ่ายการเงิน จำนวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางการบริหาร บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีทางอื่น ที่มีประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรการอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านการตรวจสอบภายใน

10.5 พนักงานการเงิน 3 งานจำหน่ายและจัดเก็บรายได้ กองรายได้ ฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางการบริหาร บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีทางอื่น ที่มีประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรการอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านการตรวจสอบภายใน


11. พนักงานวางแผน จำนวน 4 อัตรา
11.1 พนักงานวางแผน 4 งานแผนบริหารองค์กร กองแผนนโยบาย ฝ่ายวางแผน จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาโท ทุกสาขา

11.2 พนักงานวางแผน 4 งานควบคุมภายใน กองบริหารความเสี่ยง ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาโท ทุกสาขา

11.3 พนักงานวางแผน 4 งานวิจัย กองวิจัยการตลาดการท่องเที่ยว ฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาโท ทุกสาขา

11.4 พนักงานวางแผน 4 งานวิชาการและห้องสมุด กองวิจัยการตลาดการท่องเที่ยว ฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาโท ทุกสาขา


12. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
12.1 พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 งานระบบสารสนเทศองค์กร กองพัฒนาระบบ ฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปริญญาตรี ทางอื่นที่ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

12.2 พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 งานระบบคอมพิวเตอร์ กองคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปริญญาตรี ทางอื่นที่ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต


13. พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 4 อัตรา
13.1 พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 4 งานส่งเสริมคุณภาพสินค้าการท่องเที่ยว การส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาโท ทุกสาขา

13.2 พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 งานสินค้าการท่องเที่ยวธรรมชาติ การสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยว ฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาโท ทุกสาขา

13.3 พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 งานสินค้าการท่องเที่ยวความสนใจพิเศษ การสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยว ฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาโท ทุกสาขา

13.4 พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 งานส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติ กองส่งเสริมกิจกรรม ฝ่ายกิจกรรม จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาโท ทุกสาขา


14. พนักงานส่งเสริมการลงทุน 4 (ปฏิบัติงาน ณ กองวางแผนลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) จำนวน 3 อัตรา
1) งานกลยุทธ์ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
2) งานส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
3) งานส่งเสริมธุรกิจร่วมทุน จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาโท ทางสังคมศาสตร์


15. พนักงานการตลาด (ปฏิบัติงาน ณ ททท. ส่วนกลาง) จำนวน 3 อัตรา
15.1 พนักงานการตลาด 4 งานภาคเหนือ 2 กองตลาดภาคเหนือ ภูมิภาคภาคเหนือ จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาโท ทุกสาขา

15.2 พนักงานการตลาด 4 งานเอเชีย 1 กองตลาดเอเชียตะวันออก ภูมิภาคเอเชียตะวันออก จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาโท ทุกสาขา

15.3 พนักงานการตลาด 4 งานยุโรป 3 กองตลาดยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง ภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาโท ทุกสาขา


16. พนักงานการตลาด 3 (ปฏิบัติงาน ณ ททท. สำนักงานสาขาในประเทศ) จำนวน 10 อัตรา
ภูมิภาคภาคเหนือ
1) ททท. สำนักงานลำปาง จำนวน 1 อัตรา
2) ททท. สำนักงานน่าน จำนวน 1 อัตรา

ภูมิภาคภาคกลาง
3) ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา
4) ททท. สำนักงานราชบุรี จำนวน 1 อัตรา

ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5) ททท. สำนักงานนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา
6) ททท. สำนักงานสุรินทร์ จำนวน 1 อัตรา
7) ททท. สำนักงานบุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา

ภูมิภาคภาคใต้
8) ททท. สำนักงานสตูล จำนวน 1 อัตรา

ภูมิภาคตะวันออก
9) ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา จำนวน 1 อัตรา
10) ททท. สำนักงานจันทบุรี จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทุกสาขา


17. พนักงานส่งเสริมการตลาด จำนวน 2 อัตรา
17.1 พนักงานส่งเสริมการตลาด 3 งานสื่อโฆษณาออนไลน์ในประเทศ กองเผยแพร่โฆษณาในประเทศ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์

17.2 พนักงานส่งเสริมการตลาด 3 งานบริการข่าวสาร กองข่าวสารท่องเที่ยว ฝ่ายบริการการตลาด จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์


18. พนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
18.1 พนักงานประชาสัมพันธ์ 3 งานข่าวในประเทศ กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์


19. นักออกแบบ จำนวน 1 อัตรา
19.1 นักออกแบบ 3 งานออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ กองวางแผนและผลิตสื่อ ฝ่ายบริการการตลาด จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางศิลปกรรม การออกแบบ การออกแบบนิเทศศิลป์ หรือปริญญาตรี ทางอื่นที่ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต


20. พนักงานประสานการพิมพ์ จำนวน 2 อัตรา
20.1 พนักงานประสานการพิมพ์ 3 งานออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ กองวางแผนและผลิตสื่อ ฝ่ายบริการการตลาด จำนวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์


21. นักเขียน จำนวน 1 อัตรา

21.1 นักเขียน 3 งานนิตยสาร กองวารสาร ฝ่ายบริการการตลาด จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์


ลูกจ้าง ททท.
1. ลูกจ้างทำหน้าที่นิติกร จำนวน 1 อัตรา
1.1 ลูกจ้างทำหน้าที่นิติกร งานนิติกรรมสัญญา กองกฎหมาย ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต


2. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา

2.1 ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานพัสดุ งานบริหารพัสดุ กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทุกสาขา

2.2 ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานพัสดุ งานจัดซื้อ กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทุกสาขา

2.3 ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานพัสดุ งานจัดจ้าง กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทุกสาขา


3. ลูกจ้างทำหน้าที่ช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
3.1 ลูกจ้างทำหน้าที่ช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุง) งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร เครื่องกลและเทคโนโลยีเครื่องกล


4. ลูกจ้างทำหน้าที่นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
4.1 ลูกจ้างทำหน้าที่นักทรัพยากรบุคคล งานกิจการสัมพันธ์ กองสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทุกสาขา


5. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา
5.1 ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน งานตรวจจ่ายภายนอก กองตรวจจ่าย ฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางการบริหาร การจัดการ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรี ทางอื่นที่มีประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรการอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้นการตรวจสอบภายใน


6. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานวางแผน จำนวน 1 อัตรา
6.1 ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานวางแผน งานส่งเสริมการเรียนรู้ กองการเรียนรู้ด้านการตลาดท่องเที่ยว ฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทุกสาขา


7. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการตลาด (ปฏิบัติงาน ณ ททท. สำนักงานสาขาในประเทศ) จำนวน 1 อัตรา
ภูมิภาคใต้
1) ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทุกสาขา


ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทรายรายละเอียดได้ที่
1. http://thai.tourismthailand.org หัวข้อ "การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท." หรือ
2. http://job.tourismthailand.org 

24 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 5370 ครั้ง

Engine by shopup.com